Weby pro počítačovou předpověď fotbalu + jak sázet O/U ve fotbale                                                                                              Sites for computer football (soccer) prediction  +  how to bet O/U in football (soccer)         (CZ + ENG language)

 

Over 0.5 - byla by to ideální sázka, kdyby na ní nebyly tak zoufale nízké kurzy (často jen 0.03). Ukázka aku sázky Over 0.5 (složené z 44 zápasů a s jen dvěma chybami ) zde
Over / Under 2.5 - nevhodná sázka, podle mě nepředvídatelná pro svou vrtkavost a nedopočitatelnost
Over 1.5 nebo Under 3.5 je nejvhodnější fotbalová sázka
Under 4.5 doporučeno u "Over" lig nebo lig,  kde padá často nečekaně mnoho gólů (belgická , dánská). Nevýhodou je zhruba 3 x nižší kurz,  než u sázky Under 3.5
                                                                   

Pro O/U sázku v žádném případě nepostačí se jen mechanicky řídit podle O/U předpovědí webů, ale velmi důležité je si také všímat AH + předpovědí 1X2. Toto má totiž velmi důležitý vliv na O/U výsledek! Proto se klidně může stát, že ačkoli se všechny weby shodnou na Over, třeba i na zcela jasném Over 90% , tak nakonec nepadne ani Over 1.5 , neb oba týmy vstřelí celkem jen pouhý jediný gól v zápase. Je to způsobenou nízkou formou nebo velmi vyrovnanou silou obou týmů. Níže je vysvětleno, jak s těmito O/U vlivy pracovat, kde je najít a jak je správně chápat.

best :   Rating   GR    Study   Devil    MOJO    prem   Draw    Mybet+O/U

very good :   Portal   SCI    Vista    Forebet    AIbet *   prosoccer+Spot    mama+tipovi   socc   kick

good :  Bahi   Virus   wett    predictz    scorepred    koychev    WOSBorg    scometix

average :  Viti  4w  gioca 

1X2 prediction only :  Golden   Bjbet   GE   HU   Mybet   zulu   Coto   BGinf 

1X2 prediction + O/U 1.5 / 2.5 / 3.5 :   Masyv + download  prediction   ( heslo do sekce   Tipy & diskuze :  Tipy57 )

interesting :   Independent   analyzer   Agary   bet-mate

human consensus :   fame  WinBG  loto   hub  Odds-fair

all other sites for computer football prediction:  PCtips    

* AIbet - quality prediction 62 soccer leagues, but is free only 5 of them (ENG, GER, ESP, PL, RUS). The rest of the league is to be paid (25 / month)

 

                                                                         Finální vysvětlení , jak sázet fotbal , bude dokončeno v červnu 2012

Portal - zobrazuje Line (=kurz). Ten je tvořen více jak 60 sázkovkami + sázkami tipérů. Výsledný kurz (Line) je tedy počítačově-lidský consensus.  Pro O/U tip je důležité sledovat asijský handicap (AH). Řídit se tím AH , který je vypsán sázkovkami nejčetněji (nejčastěji). Je-li vedle nejčetnějšího AH ještě jiný, s nižší četností, která není nižší než 20% , řídit se i tímto druhým AH. Kupř. nejčetnější AH je vypsán 30 sázkovkami, druhý nejčetnější AH je vypsán 24 sázkovkami. Rozdíl je tudíž přesně 20%, stále tedy ještě v doporučeném intervalu 20%.  Je-li AH v souladu s kurzem, kupř. na výhru domácího týmu je vypsán kurz 1.5 a AH je 1.75/2.10 , domácí obvykle  vyhrají a bude Over. Pokud je AH pod 1.70 ,  domácí obvykle výrazně vyhrají a bude výraznější Over. Bude-li však AH opačný čili pokud půjde proti kurzu , např. AH 2.10/1.75 , domácí pravděpodobně nevyhrají a bude Under. Domácí také obvykle nevyhrávají, je-li AH nad 1.8 , kupř. 1.85/2 anebo domácí třeba i vyhrají, avšak jen těsně a bude Under.   Pozor!  AH -0.25 (což odpovídá asi kurzu 2.1 na domácí výhru) -  pokud půjde tento AH proti kurzu (kupř. AH 2.10/1.75)  - tak velmi často končí takový zápas značně překvapivým Over. A to i tehdy, když se všechny weby shodnou na jednoznačném Under.  Nejpřesnější kurzy vypisují sázk. kanceláře: Dafabet, 188bet a 12BET. U AH je také důležité vědět, jaká byla jeho původní = Open hodnota! Pro zjištění této Open hodnoty postačí dát šipku myši nad aktuální hodnotu AH nějaké sázkovky, načež vyskočí okénko, kde je tato Open hodnota uvedena. Open hodnota AH se totiž může značně lišit od té aktuální, dokonce často bývá i přesně opačná, tedy v úplném rozporu. Pokud tomu tak je, je se třeba rozhodnout, zda respektovat AH s Open hodnotou, nebo AH aktuální, která byla vytvořena sázkami sázejících. AH aktuální, tudíž AH od sázejících , má snad o něco lepší přesnost, odhadem 55:45  

Devil - pro zobrazení predikce anglických + skotských lig je se nutno na webu ještě zalogovat. Bez zalogování se tyto ligy prostě nezobrazí. Registrace je zdarma. Po zalogování se zobrazení předpovědi  provede kliknutím na písmeno: "M"

Vista - standardně zobrazuje gólovou předpověď - ta má však jen druhotný význam.  Při sázení je však mnohem důležitější sledovat její číselné hodnocení!  (které je v intervalu 1-10). Zobrazení číselného hodnocení provedeme kliknutím na ligu, kterou potřebujeme. Toto číselné hodnocení je pro O/U dokonce důležitější, než samotná gólová předpověď!  Hodnota 7-10 je zvýrazněna žlutě a znamená to, že tým má velkou formu nebo převahu, a proto takový tým obvykle vyhraje a zápas skončí obvykle Over. A to i přesto, kdy předpověď bude znít Under.  Je-li hodnota formy malá (1-3) může zápas skončit Under, ačkoli bude předpověď Over!
Draw - je podobný webu Vista, avšak číselné hodnocení nahrazuje slovy: Large= 7-10 , Medium= 4-6, Small= 1-3.  Při hodnocení "Large" domácí obvykle vyhrají. Draw ale často tuto hodnotu "Large" , (především pro hosty) přeceňuje. Vista je v tomto více realističtější a její hodnota "Large" pro hosta, tedy hodnota, od které hosté již skutečně i vyhrávají - začíná tak od 5.
Under obvykle padne když:  Vista předpovídá hodnoty 1 - 3  či  remízu   anebo   Draw předpovídá hodnoty "Small" nebo "Small Draw" "Medium Draw" "Large Draw"    
Over   obvykle padne když:  Vista předpovídá hodnoty 7 - 10    nebo   Draw předpovídá hodnoty "Large Win"
  
prem - nabízí celkem 4 druhy předpovědi. Expected score (O/U) je prostý, statistický průměr gólů, co by měl padnout v zápase, avšak bez důležitého započtení vlivu formy a síly soupeřů. O/U předpověď ze Simulatoru  (který již tento vliv započítává) je proto mnohem přesnější.  Pozor! Vysoké hodnoty u remízy v Simulatoru (více jak 55%) , kupř. předpověď typu 22 56 22 velmi často končí překvapivým a vysokým Over - a to i přesto, že předpověď byla hluboký Under. Platí to hlavně pro takové zápasy, kde je AH -0.25 (tedy v zápasech , kde domácí jsou jen velmi mírným favoritem, což odpovídá kurzu 2.1 až 2.2)
1. Simulator (je nejpřesnější)
3. Expected score
3. Percentage Win System
4. Defensor System

Study + Bahi - oba weby mají velmi podobné předpovědi a oba spíše přeceňují Under. Study je přesnější. Bahi o něco více nadhodnocuje do Over, než Study. Bahi také přeceňuje remízy. Study, když předpovídá dvojtip 12 a  kdy je remíza menší než 15% a domácí i hosté jsou hodnoceni nad 30 %  , kupř. předpověď typu  35 6 59  nebo 42 13 45 končí často překvapivým Over, ačkoli předpověď je Under. Under 53 % nebo Under 60 % často končí Over.  Over - a to již od nízkých hodnot 53%  - je třeba respektovat, protože končí často opravdu Over.  Bahi a jeho správné O/U barevné značení je: zelený=Under / hnědý=Over Je to tudíž zcela naopak, než překládá google translator.

GR - méně přesný v předpovědích  1X2,  kde často mechanicky přeceňuje sílu domácích týmů. O/U spíše přeceňuje do Over, ale Over nad 75 % a více často spolehlivě vychází.

mama + tipovi  - oba přebírají 1X2 tipy z Portal a kurzy převádějí na procenta.  O/U předpovědi jsou již ale jejich vlastní, avšak často jen mechanicky generované - a tudíž i méně přesné. Avšak Over , je-li více jak 57%  - je třeba raději již respektovat.  Oba weby mají naprosto shodné předpovědi.

==========================================================================================================================================

Over 0.5 - it would be a perfect bet on it if it were not so desperately low odds (often 0.03).  Demonstration accu-coupons Over 0.5 (composed of 44 matches with two errors) here
Over / Under 2.5 - unsuitable bet, in my opinion for its unpredictable volatility and capriciousness
Over 1.5 or Under 3.5 is the best football bet
Under 4.5 is recommended for "Over" leagues or leagues, which often falls unexpectedly many goals (Belgian, Danish). The disadvantage is about 3 x lower odds, than the bet Under 3.5

For O/U bet in any case not be enough to just mechanically guided by the O/U predictions of websites, but it is very important also to notice the AH + 1X2 predictions. This has a very important influence on the O/U result! Therefore, it may well be that although all sites agree on Over, eg. also quite big Over 90%, and eventually the match will not be Over 1.5, because both teams scored a total of only one goal in the match. It is caused by low or very balanced strength of both teams. Below is explained how these O/U influences work, where to find them and how to understand.

Portal - displays a Line (= odds). It is composed of more than 60 bookmakers  + human bets. The resulting odds (Line) is a computer-human consensus. For O/U bet it is important to monitor the Asian Handicap (AH). Following the the AH, which is listed bookmakers most frequently. If the next most frequently AH yet another, with a lower frequency and a frequency not less than 20%, and follow this second AH too. Eg. The most frequent AH listed 30 bookmakers, the second most frequent AH is listed 24 bookmakers.  The difference is therefore exactly 20% and therefore still within the recommended interval of 20%. If AH in accordance with the odds, eg. the home team is winning an odds 1.5 and AH is 1.75/2.10, home usually win and will be Over. If AH is below 1.70, home team usually much larger win and will be larger Over. However, if AH or if it goes contrary to odds eg, AH 2.10/1.75, home and will probably not win  and will be Under.  Home also generally do not win, if is AH above 1.8, eg. 1.85 / 2 or even while home win, but narrowly, and the match will end Under. Attention! AH -0.25 (equivalent to about 2.1 odds home win), and if this AH goes against the odds (eg AH 2.10/1.75) - so very often end up such match very surprising Over - and even when it is at all sites agree on unambiguous Under.  The most accurate odds issuing bookamkers: Dafabet, 188bet + 12BET.  AH  - is also important to know what was its original  = Open value! To determine this Open value is sufficient to give the mouse arrow above the current AH value of an bookmakers, then opens the window, where this Open value is specified. Open value of AH is can be very different from the current AH, and even often exactly the opposite, that is in complete contrast. If so, it is necessary to decide whether to respect the Open value of AH, or current AH, which was created stakes bettors. Current AH, so that the bettors, has perhaps a little better accuracy - my estimate: about 55:45

Devil - to display the prediction of English + Scottish league is the need to be even login. Without login these leagues simply not displayed. Registration is free to the Devil. After login to view the predictions performed ​​by clicking on the letter "M"

Vista - default display goal prediction - but she has only secondary importance. For betting is more important to follow the numerical prediction! (which is in the interval 1-10). Display numerical prediction by clicking on the league we need. This numerical prediction is for O/U even more important, than the goal prediction! The value of 7-10 is highlighted in yellow and it means, that the team has great form, or advantage, and therefore such a team usually wins and usually match end up Over - even when the prediction is Under. If the value is small forms (1-3) can finish the match Under, although the prediction is Over!
Draw - a site similar to Vista, but numerical prediction is replaced  by words: Large= 7-10, Medium= 4-6, Small= 1-3 When prediction is "Large" home usually win. But Draw often this value "Large" (mainly for away team) overrated. Vista is in this more realistic and its value "Large" for the away team, then the value from which away team have really even win - so start from 5
Under usually is when:   Vista predicts values ​​1 to 3 or draw    or else    Draw predicts the value  "Small" or
"Small Draw" "Medium Draw" "Large Draw"
Over   usually is when:   Vista predicts values ​​7 to 10    or    Draw predicts values ​​"Large Win"
 

prem  - offering a total of 4 kinds of predictions. Expected score (O/U) is simple, the statistical average of goals, that should be scored in the match, but without counting the important forms of influence and power rivals. O/U prediction of Simulator (which already included the effect) is therefore more accurate. Attention! High values ​​of the draw in the Simulator (more than 55%), eg. prediction type 22 56 22 very often end up surprising and high Over - even when prediction was deep Under. It happens mainly in those games, where AH is -0.25 (=in matches where the home is only a very slight favorite, which corresponds to the odds from 2.1 to 2.2)
1. Simulator (is most accurate)
3. Expected score
3. Percentage Win System
4. Defensor System

Study + Bahi - both sites have very similar predictions, and both rather overestimate Under. Study is more accurate. Bahi a bit more overestimates the Over, than Study. Bahi also overestimates draw. Study, he predicts doublebet 12 and the draw is also lower less than 15%, and home team + away team are rated more than 30%, eg. prediction of type 35 6 59 or 42 13 45 ends often Over surprising, although the prediction is Under. Under 53% or Under 60% frequently Over ends. Over - even low values ​​of 53% - should be respected, because they often end up really Over. Bahi and its correct O/U color marking is: green=Under / brown=Over. It is therefore absolutely the contrary, than translating the google translator.

GR - less accurate in predicting 1X2, where they often mechanically overestimates the strength of home teams. O/U rather overrated Over, but Over 75% or more is relatively reliable.

mama + tipovi  - both take 1X2 tips from site Portal and odds converted to percentages.  O/U prediction is however their own, but often mechanically generated - and therefore less accurate. However Over, if more than 57% - should be rather already respected. Both sites have exactly the same predictions.

 

Na výhru domácích:

Sci  - aby ukázal aspoň 60 %

prem - aby ukázal 50 . lépe však 60 % a Defensor System aspoň -0.3 , lépe však -0.5.  Čím větší minus , tím i větší šance na výhru domácích

coto  - aby ukázal aspoň 50 %

study - aby ukázal 50 , lépe však  60 %

draw -  aby ukázal vždy "Large Win "  , postačí i 1:0 . Ukáže-li však "Medium Win" ( i kdyby to bylo třeba celých 2:0 )   - tak pak na 1 zápas nedávat

 

Na remízu  jsem to příliš netestoval ,ale můžeš zkusit shody na remízy u těchto serverů:

SCI , predictz , BJbet , prem (hodnotí-li  Defensor Sytém 0.00) , draw (hodnotí-li  "Large Draw" ) , WOSB , scorepredictor

 

 

Free Web Hosting